Pro nové zájemce

Přijímací řízení ZŠ

Přijímací řízení základní škola pro školní rok 2021/2022

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2021

Podklady
 • Žádost o zápis: Žádost o ZÁPIS dítěte k plnění povinné školní docházky  ŽÁDOST O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ1.ROČ Zápisní list dítěte ZÁPISOVÝ LIST 1.ROČ Rodný list dítěte (kopie, scan, foto) / u cizinců pas dítěte Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce – oprávnění dítě zastupovat. U dítěte s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku – kopii Rozhodnutí o udělení odkladu.
 • Žádost o odklad: Žádost o ODKLAD plnění povinné školní docházky  ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY Zápisní list dítěte  ZÁPISOVÝ LIST 1.ROČ Rodný list dítěte (kopie, scan, foto) / u cizinců pas dítěte Vyjádření PPP /SPC + odborného lékaře nebo klinického psychologa Zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce – oprávnění dítě zastupovat
DORUČENÍ
 • POŠTOU NA ADRESU ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Slapy, č. p. 34, 391 76 Slapy;
 • DATOVOU SCHRÁNKOU qxjmsfq;
 • E-MAILEM S ELEKTRONICKÝM PODPISEM (bez elektronického podpisu bude škola později vyžadovat dodání originálů): zsmsslapy@gmail.com;
 • PŘÍPADNĚ ZA DODRŽENÍ HYGIENICKÝCH PODMÍNEK (žadatel je např. v naší MŠ) ZANESTE OSOBNĚ DO ŘEDITELNY ŠKOLY.

ŽÁDOSTI ZASÍLEJTE V OBDOBÍ OD 1. 4. 2021 DO 10. 4. 2021.  

Věk dítěte
 • 6 let k 31. 8. 2021: dítě narozené od 1. září 2014 do 31. 8. 2015 a pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku
 • 5 let k 31. 8. 2021: Pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato, pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření :
  dosáhne-li věku 6 let od 1. 9. do 31.12. 2021: zákonný zástupce doloží 1 VYJÁDŘENÍ – Školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)
 • dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2022: zákonný zástupce doloží 2 VYJÁDŘENÍ – Školského poradenského zařízení + odborného (dětského) lékaře dítěte.
Přehled všech termínů
 1. PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK 1. 4. 2021 – 10. 4. 2021
 2. ZASLÁNÍ REGISTRAČNÍHO ČÍSLA ZÁKONNÉMU ZÁSTUPCI (do 30. 4. 2021 na udaný e-mail)
 3. LOSOVÁNÍ (V PŘÍPADĚ POTŘEBY) pondělí 
 4. MOŽNOST VYJÁDŘIT SE K PODKLADŮM ROZHODNUTÍ podle § 36 odst. 3, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů před vydáním rozhodnutí o přijetí po domluvě přes e-mail
 5. ZVEŘEJNĚNÍ PŘIJATÝCH DĚTÍ 
 6. ROZESLÁNÍ ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ
 7. MOŽNOST NAHLÉDNUTÍ DO SPISU PO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ podle § 38 ost. 1, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů po obdržení rozhodnutí o nepřijetí po domluvě přes e-mail
 8. PŘEDLOŽENÍ DOPORUČUJÍCÍCH POSUDKŮ K ODKLADU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY do 31. 5. 2021
 9. VYHODNOCENÍ PŘIJETÍ
Kritéria přijetí
 1. SPÁDOVÁ OBLAST (Slapy, Hnojná Lhotka) 5 b
 2. SOUROZENEC JE ŽÁKEM NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY 3 b
 3. OSTATNÍ 1 b

Naplnění do kapacity třídy a školy. V případě rovnosti bodů rozhoduje los:

 • Losování proběhne mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují.
 • Losování z registračních čísel dětí, která jim budou přidělena, zašleme na e-mail zákonného zástupce, provede ředitelka školy za přítomnosti člena školské rady a člena vedení školy.
 • O průběhu losování bude pořízen protokol.
 • Zveřejnění přijatých dětí pod přidělenými registračními čísly proběhne na webových stránkách školy a úřední desce školy.
 • Nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí může zákonný zástupce po domluvě přes e-mail.

Kapacita třídy je z organizačních  a prostorových důvodů stanovena na max. 10 žáků.

Škola přijme pro školní rok 2021/2022 10 žáků.

Odklad povinné školní docházky
 1. ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
  Zákonný zástupce dítěte ze spádové oblasti školy požádá o odklad povinné školní docházky:

  • pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, písemně – vyplní žádost o odklad povinné školní docházky, nebo v době zápisu – v oficiálním určeném termínu (§ 37 odst. 1 ŠZ ve znění účinném od 1. 1. 2017).

  Zákonný zástupce dítěte mimo spádovou oblast školy podá žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a současně předloží žádost odklad povinné školní docházky:

  • pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, písemně – vyplní žádost o přijetí k základnímu vzdělávání + žádost o odklad povinné školní docházky, nebo v době zápisu – v oficiálním určeném termínu (§ 37 odst. 1 ŠZ ve znění účinném od 1. 1. 2017).

  Začátek povinné školí docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, ve kterém dítě dovrší 8. rok věku.

  Zákonný zástupce doloží společně se žádostí v den zápisu 2 doporučující posouzení:

  • školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)
  • odborného lékaře nebo klinického psychologa.
   Pokud nemá žádost předepsané náležitosti nebo trpí jinými vadami, pomůže správní orgán nedostatky žadateli odstranit na místě, nebo jej vyzve, aby nedostatky odstranil do 30. 4. příslušného školního roku. Poučí ho o následcích nedodržení stanovené lhůty.
   Pokud zákonný zástupce nedoloží doporučující posudky společně se žádostí, správní orgán vyzve žadatele, aby doložil do 30. dubna 2020 oba posudky. Poučí ho o následcích nedodržení stanovené lhůty.
   Nedoloží-li zákonný zástupce do 30. 4. příslušného školního roku doporučující posudky, nebo neodstraní nedostatky, správní orgán řízení přeruší (§64 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) na dobu nezbytně nutnou – nejpozději do 31. 5. 2020.
   Neodstraní-li zákonný zástupce v určené lhůtě nedostatky žádosti, správní orgán zastaví řízení.
   Rozhodnutí o udělení odkladu k povinné školní docházce vydává ředitelka školy bezodkladně, nebo po doložení všech potřebných dokumentů, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.
   Pokud je dítěti odklad povinné školní docházky povolen, zákonný zástupce dítěte je informován o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.
Čtěte pozorně

Informace ke vzdělávání na naší škole