Základní škola

Školní družina

Úplata za zájmové vzdělávání na období školního roku 2024/2025 ve školní družině Základní školy a Mateřské školy Slapy je stanovena na částku 300 Kč/měsíc.
ranní družina 6.30 – 7.40 h.

(max. 24 účastníků)

ukončení ŠD odpoledne 16.30 h.

(max. 40 účastníků s pravidelnou denní docházkou)

Pokyn ředitele školy k přijímání do školní družiny – kritéria pro školní družinu Základní školy a Mateřské školy Slapy

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a s ohledem na omezenou kapacitu školní družiny (40 žáků), stanovuje ředitelka školy kritéria pro přijímání dětí do školní družiny (dále jen ŠD).

Školní družina se ve své činnosti řídí především vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Dle § 8, odst. 4 ŠD organizuje zájmové vzdělávání především pro účastníky přihlášené k pravidelné denní docházce. Dle § 9, odst. 4 se o přijetí účastníka k činnosti ŠD ve formě uvedené v § 2 písm. b) s pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností rozhoduje na základě písemné přihlášky.

Přijetí do školní družiny není nárokové.

Organizace zápisu do Školní družiny

Žák může být do školní družiny zapsán pouze na základě řádně vyplněné přihlášky.

V případě zájmu o přijetí žáka k pravidelné docházce do ŠD odevzdá zákonný zástupce přihlášku nejpozději do 3. 9. 2021 vychovatelům školní družiny.

O zařazení žáka do ŠD rozhodne ředitelka a vyrozumí o tom zákonné zástupce.

Kapacita ranní ŠD je 24 účastníků.

Kapacita ŠD je 40 žáků.

Při rozhodování o přijetí žáků k pravidelné docházce do ŠD bude ředitelka školy postupovat podle těchto kritérií:
  • Do školní družiny může být přijat pouze žák Základní školy a Mateřské školy Slapy – příspěvková organizace, č. p. 34, 39176 Slapy
  • Přednostně se přijímají žáci 1. – 4. ročníku s pravidelnou denní docházkou minimálně 4 dny v týdnu.
  • Poté se přijímají přednostně účastníci s pravidelnou denní docházkou (v případě překročení počtu rozhodne los).
Pravidelnost docházky do školní družiny

V případě naplnění kapacity školní družiny a stejného počtu bodů u více uchazečů rozhodne los.

docházka do šd

Žáci přihlášení po stanoveném termínu a žáci, kteří nebyli přijati do školní družiny, budou evidováni jako náhradníci a v případě uvolnění kapacity o tom budou jejich zákonní zástupci informováni.

Ukončí-li žák docházku do školní družiny během školního roku, je toto místo nabídnuto dalšímu zájemci v pořadníku.

Žák může být vyloučen ze školní družiny pro opakované porušování Vnitřního řádu školní družiny, nebo pokud nebude mít řádně a včas zaplacen příspěvek na provoz školní družiny.

V případě, že se v průběhu školního roku do školní družiny bude hlásit nový žák, který bude plně využívat služeb školní družiny, může dojít k vyřazení jiného žáka z docházky do školní družiny, pokud nový žák bude lépe splňovat daná kritéria.

Do školní družiny nemusí být přijat žák, který neměl v minulých letech řádně a včas zaplacené poplatky za školní družinu, nebo závažným způsobem porušil vnitřní řád školní družiny.

Tento pokyn má platnost pro přijímání žáků do školní družiny na školní rok 2022/2023

Mgr. Lenka Pecková Šonková, ředitelka