Mateřská škola

Naše mateřská škola je školkou rodinného typu, tvořena dvěma smíšenými třídami.  V bezpečném prostředí se dítě otevírá informacím a individuálním přístupem je povzbuzováno k objevování vlastní aktivitou.

  • pracujeme podle pedagogiky Marie Montessori
  • jeden den v týdnu tráví děti v přírodě – lesní den
  • každoročně absolvujeme 10 lekcí plavání
  • elipsa ve třídě sloužící k nácviku koncentrace pozornosti, představuje také bezpečné místo pro vyjádření dítěte a respektování druhých
Fotografie výuky matematiky z MŠ
Fotografie z mateřské školy

 

  • dovednosti, které dítě potřebuje pro svůj zdravý vývoj, procvičuje na aktivitách k tomu určených, které se v jeho dosahu nacházejí všude ve školce, dítě volí pomůcku podle výzvy, kterou v sobě cítí
  • učitel je průvodcem a pomocníkem
  • učíme děti spolupráci a komunikaci
ORGANIZACE DNE V MŠ

Školní rok: 2021/2022

Provoz MŠ: pondělí – pátek 6.30 – 16.30

Děti do MŠ přicházejí v 6.35. Hrají si a používají Montessori aktivity a věnují se dalším činnostem podle svých potřeb a zájmů.

V podkroví MŠ je jedno věkově smíšené oddělení a druhé se nachází ve třídě v přízemí.

Od 8 hodin je v obou odděleních svačina, při které je kladen důraz na sebeobsluhu, po skončení svačiny se děti věnují Montessori aktivitám a programu výchovně vzdělávací práce v souladu se ŠVP PV. Vždy se přihlíží k individuálním potřebám dětí.

Při řízené činnosti v průběhu každého dne se věnují „předškoláci“ v povinném předškolním vzdělávání aktivitám zejména z oblasti předčtenářských dovedností, matematických představ, logopedie, grafomotoriky.

Pobyt venku tráví děti zpravidla na školní zahradě nebo v obci, okolí obce a v závislosti na počasí.

S dětmi jsou každý den opakována pravidla bezpečného pohybu v MŠ i venku.

Oběd je pro obě oddělení ve třídě v přízemí a „předškoláci“ využívají ke stravování školní jídelnu.

Do 12 hodin musí být zákonnými zástupci vyzvednuty děti, které nespí.

Po obědě následuje spaní v MŠ v podkroví, „předškoláci“ obvykle relaxují 30 minut, případně podle potřeby i déle, na lehátkách ve třídě v přízemí.

Po odpočinku následují většinou klidové činnosti, aktivity Montessori, dílna v podkrovní MŠ, kroužky MŠ apod. Při vhodném počasí je také využívání školní zahrada.

ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH ODDĚLENÍ MŠ

MYŠKY

KOČIČKY

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ

Kritéria naleznete v přijímacím řízení a školním řádu mateřské školy.

Úplata za MŠ  pro školní rok 2020/21 zůstává 210 Kč za měsíc.

Za polodenní docházku je 105 Kč za měsíc.