Mateřská škola

Naše mateřská škola je školkou rodinného typu, tvořena dvěma smíšenými třídami.  V bezpečném prostředí se dítě otevírá informacím a individuálním přístupem je povzbuzováno k objevování vlastní aktivitou.

  • pracujeme podle pedagogiky Marie Montessori
  • jeden den v týdnu tráví děti v přírodě – lesní den
  • každoročně absolvujeme 10 lekcí plavání
  • elipsa ve třídě sloužící k nácviku koncentrace pozornosti, představuje také bezpečné místo pro vyjádření dítěte a respektování druhých
Fotografie výuky matematiky z MŠ
Fotografie z mateřské školy

 

  • dovednosti, které dítě potřebuje pro svůj zdravý vývoj, procvičuje na aktivitách k tomu určených, které se v jeho dosahu nacházejí všude ve školce, dítě volí pomůcku podle výzvy, kterou v sobě cítí
  • učitel je průvodcem a pomocníkem
  • učíme děti spolupráci a komunikaci
ORGANIZACE DNE V MŠ

Školní rok: 2020/2021

Provoz MŠ: pondělí – pátek 6.35 – 16.15

Děti do MŠ přicházejí v 6.35. Hrají si a používají Montessori aktivity a věnují se dalším činnostem podle svých potřeb a zájmů.

Dvouleté děti zůstávají ve třídě v přízemí.

V podkroví MŠ je jedno věkově smíšené oddělení a druhé se nachází ve třídě v přízemí.

Od 8 hodin je v obou odděleních svačina, při které je kladen důraz na sebeobsluhu, po skončení svačiny se děti věnují Montessori aktivitám a programu výchovně vzdělávací práce v souladu se ŠVP PV. Vždy se přihlíží k individuálním potřebám dětí.

Při řízené činnosti v průběhu každého dne se věnují „předškoláci“ v povinném předškolním vzdělávání aktivitám zejména z oblasti předčtenářských dovedností, matematických představ, logopedie, grafomotoriky.

Pobyt venku tráví děti zpravidla na školní zahradě nebo v obci, okolí obce a v závislosti na počasí.

S dětmi jsou každý den opakována pravidla bezpečného pohybu v MŠ i venku.

Oběd je pro obě oddělení ve třídě v přízemí a „předškoláci“ využívají ke stravování školní jídelnu.

Do 12 hodin musí být zákonnými zástupci vyzvednuty děti, které nespí.

Po obědě následuje spaní v MŠ v podkroví, „předškoláci“ obvykle relaxují 30 minut, případně podle potřeby i déle, na lehátkách ve třídě v přízemí.

Po odpočinku následují většinou klidové činnosti, aktivity Montessori, dílna v podkrovní MŠ, kroužky MŠ apod. Při vhodném počasí je také využívání školní zahrada.

ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH ODDĚLENÍ MŠ

MYŠKY–vzdělávací program ČERVEN 2021

Integrovaný blok: „VŠECHNO KOLEM KVETE“
Téma: MAMINKY MAJÍ SVÁTEK
Dílčí témata: Dopravní prostředky, Cestování-poznáváme svět, Potok-řeka-rybník-moře-oceán, Zvířata v ZOO, Těšíme se na prázdniny, Letní tematická elipsa
V měsíci červnu budeme s dětmi při tematické elipse rozvíjet slovní zásobu na dílčí témata. Povídat si o proměnách v přírodě, na poli, v lese.
Budeme s dětmi trávit co nejvíce času venku, zkoušet chůzi, běh v různém terénu, hrát námětové hry.
Čekají nás i různé akce, sledujte tak prosím Kalendář akcí MŠ na webu.
Při ranním cvičení se zaměříme na rozvoj hrubé motoriky – skoky, poskoky, manipulace s předměty-míč, obruč a jiné. Cvičit budeme s říkankami.
Při výtvarných a tvořivých činnostech děti budou kreslit, malovat či ztvárňovat semafor, dopravní prostředky, ale i zvířata ze ZOO. Pracovat budeme s modelínou, mačkat a trhat papíry pro rozvoj jemné motoriky.
Předškoláci budou navštěvovat 1. třídu, aby poznali, jak to ve škole funguje, jaký přístup má k dětem paní učitelka-prosíme tedy, ať mají děti v košíčku jednu roušku.
Montessori aktivity.
Grafomotorická cvičení a listy. Logopedické hrátky. Předmatematické a předčtenářské dovednosti (všechny tyto dovednosti se prolínají v každodenních činnostech).

 

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČERVEN 2021

TŘÍDY KOČIČKY
Integrovaný blok: „VŠECHNO KOLEM KVETE“
Téma: MAMINKY MAJÍ SVÁTEK

V tomto měsíci se budeme věnovat předškolním dětem ve větším rozsahu.
Budeme prohlubovat znalosti pro školní zralost.
V předčtenářských dovednostech budeme modelovat písmena, slova, skládat slova, vytleskávat rytmus jmen a slov. Řečové dovednosti posílíme i zpěv písničky „Naše země kulatá je“ a vyprávěním vlastních příběhů.
Matematické dovednosti rozšíříme o přechod přes 10 s Montessori pomůckami.
Grafomotorika prohloubíme zájem o psaný projev českého jazyka formou opisování krátkých textů.
Témata :
Zahrádka – rozvoj estetického cítění- pěstování hrášku
Cestování – vytváření vztahu ke kultuře a umění
Příprava na prázdniny – rozhovory o bezpečí a cestování
Ahoj školo – návštěvy v 1. třídě základní školy Slapy – předvádění Montessori
pomůcek pro český jazyk a matematiku, pozorování průběhu pobytu ve škole a seznamování se vstupem do 1. třídy.
Mladší školní děti budou rozvíjet rytmické cítění hrou na Orfovy hudební nástroje,
poznávat barvy jara a léta a budou se věnovat různým výtvarným technikám.
Budeme se věnovat pohybovým aktivitám, tanci, hudbě a kolektivním hrám.
Akce: loučení s předškoláky
Výlet za myslivci
Lesní dny – pozorování změn v přírodě, stavění domečků v lese, hry v terénu, cesta za pokladem, hry s lanem, vodní hry u potůčku.

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ

Kritéria naleznete v přijímacím řízení a školním řádu mateřské školy.

Úplata za MŠ  pro školní rok 2020/21 zůstává 210 Kč za měsíc.

Za polodenní docházku je 105 Kč za měsíc.