Pro nové zájemce

Přijímací řízení MŠ

Přijímací řízení mateřská škola pro škOlní rok 2022/2023

Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» – освіта)

Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка Mgr. Lenka Pecková Šonková

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do předškolního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

 • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

 • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису: 15. 6. 2022, 13.00 – 16.00 h.

Místo zápisu / Місце запису: Slapy, ZŠ a MŠ Slapy

Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей: 0

Organizace zápisu / Порядок запису:

 1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

 1. Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31.8.2022 věku 5 let.

      У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до дошкільного навчального закладу дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 5-річного віку.

 1. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

      Законні представники зобов’язані подати такі документи:

 1. a) žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi ZDE*, nebo lze vyzvednout osobně ve spádové mateřské škole)

      заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу (зразок доступний у чесько-українській версії ТУТ*, або можна забрати її особисто у відповідному дитячому садку)

 1. b) vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

      документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

 1. c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;

      документ, що дає право представляти дитину;

 1. d) potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dovršily k 31.8.2022 5 let))

      довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад, тобто дітей, які на 31.08.2022 р. досягли 5 років)

 1. O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу приймає директор навчального закладу за встановленими критеріями.

Kritéria: Spádová oblast Slapy

V /м. Slapech dne/дата 31. 5. 2022

 

 Mgr. Lenka Pecková Šonková

                      Ředitel  / Директор

 

kritéria pro přijímání dětí do MŠ:

 1. Dítě nastupující povinnou předškolní docházku s žádostí o přijetí v případě, kdy dítě má trvalý pobyt ve spádové oblasti obce Slapy – předškolní vzdělávání je pro děti narozené do 31. 8. 2017 povinné                                       11 b
 2. Dítě 4leté (nar. 1. 9. 2017 – 31. 8. 2018) – s žádostí o přijetí  v případě, kdy dítě má trvalý pobyt ve spádové oblasti obce Slapy.         9 b
 3. Dítě 3leté (nar. 1. 9. 2018 – 31. 8. 2019) – s žádostí o přijetí v případě, kdy dítě má trvalý pobyt ve spádové oblasti obce Slapy.           8 b
 4. Dítě 2leté (nar. 1. 9. 2019 – 31. 12. 2020) – s žádostí o přijetí v případě, kdy dítě má trvalý pobyt ve spádové oblasti obce Slapy.           2 b
 5. Dítě nastupující povinnou školní docházku s žádostí o přijetí v případě, kdy dítě nemá trvalý pobyt ve spádové oblasti obce Slapy.        6 b
 6. Dítě 4leté (nar. 1. 9. 2017 – 31. 8. 2018) – s žádostí o přijetí v případě, kdy dítě nemá trvalý pobyt ve spádové oblasti obce Slapy       5 b
 7. Dítě 3leté (nar. 1. 9. 2018 – 31. 8. 2019) – s žádostí o přijetí v případě, kdy dítě nemá trvalý pobyt ve spádové oblasti obce Slapy       4 b
 8. Umístění sourozenců (starší sourozenec je již v MŠ nebo v ZŠ).  1 b
 9. Celodenní docházka        1 b

Poznámka: Dítě, viz bod 1., má vždy přednost, musí být vždy přijato, pokud je ze spádové oblasti.

Doplňující kritéria:

V případě shody výsledků dle kritérií bude mít přednost:

 1. Dítě s celodenní péčí před dítětem s polodenní péčí nebo individuálním vzděláváním dítěte bez pravidelné denní docházky do MŠ.
 2. Dítě ze spádové oblasti před dítětem mimo spádovou oblast.
 3. Los – losování provede ředitelka školy za přítomnosti člena školské rady a člena vedení školy.