Pro nové zájemce

Přijímací řízení MŠ

Přijímací řízení mateřská škola pro škOlní rok 2021/2022

Výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání: VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ MŠ

Přijímaný počet dětí je 10 – 12 podle počtu odkladů a případně do naplnění povolené kapacity MŠ.

Upozorňujeme rodiče z jiné spádové oblasti, že přijetí do naší MŠ není zárukou pro případné přijetí k základnímu vzdělávání na naší škole! Viz kritéria pro přijetí k povinnému základnímu vzdělávání.

Přihlášky  k předškolnímu vzdělávání zasílejte v termínu od 1. 5. 2020 – 12. 5. 2020 e-mailem, datovou schránkou nebo poštou, možno i osobním podáním za dodržení hygienických opatření. 

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Žádost ke stažení: ŽÁDOST O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁNÍ

POZOR! Žádost je oboustranná, nezapomeňte vyplnit i druhou stranu.

OPATŘENÍ K ZÁPISŮM DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022:

Zápisy budou probíhat online v květnu 2021, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 34b odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

 • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
 • datum narození,
 • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),
 • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřská škola),
 • podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat:

 • jméno a příjmení tohoto zástupce,
 • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopií dálkovým způsobem.

Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní.

Ředitel školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem – tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY SLAPY NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021:

 1. Dítě nastupující povinnou předškolní docházku s žádostí o přijetí k celodennímu pobytu v případě, kdy dítě má trvalý pobyt ve spádové oblasti obce Slapy – předškolní vzdělávání je od 1. 9. 2017 povinné, a to pro děti, které dosáhnou pátého roku věku (od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku).                                        11 b
 2. Dítě 4leté (nar. 1. 9. 2016 – 31. 8. 2017) – s žádostí o přijetí k celodennímu pobytu v případě, kdy dítě má trvalý pobyt ve spádové oblasti obce Slapy.         9 b
 3. Dítě 3leté (nar. 1. 9. 2017 – 31. 8. 2018) – s žádostí o přijetí k celodennímu pobytu v případě, kdy dítě má trvalý pobyt ve spádové oblasti obce Slapy.           8 b
 4. Dítě 2leté (nar. 1. 9. 2018 – 31. 12. 2019) – s žádostí o přijetí k celodennímu pobytu v případě, kdy dítě má trvalý pobyt ve spádové oblasti obce Slapy.           3 b
 5. Dítě nastupující povinnou školní docházku s žádostí o přijetí k celodennímu pobytu v případě, kdy dítě nemá trvalý pobyt ve spádové oblasti obce Slapy.        6 b
 6. Dítě 4leté (nar. 1. 9. 2016 – 31. 8. 2017) – s žádostí o přijetí k celodennímu pobytu v případě, kdy dítě nemá trvalý pobyt ve spádové oblasti obce Slapy       5 b
 7. Dítě 3leté (nar. 1. 9. 2017 – 31. 8. 2018) – s žádostí o přijetí k celodennímu pobytu v případě, kdy dítě nemá trvalý pobyt ve spádové oblastiobce Slapy       4 b
 8. Umístění sourozenců (starší sourozenec je již v MŠ nebo v ZŠ). 1 b

Poznámka: Dítě, viz bod 1., má vždy přednost, musí být vždy přijato, pokud je ze spádové oblasti.

POZOR: Dvouleté děti jsou z technických a prostorových důvodů přijímány jen na polodenní vzdělávání od 6.35  do max. 12 hodin.

Doplňující kritéria:

V případě shody výsledků dle kritérií bude mít přednost:

 1. Dítě s celodenní péčí před dítětem s polodenní péčí nebo individuálním vzděláváním dítěte bez pravidelné denní docházky do MŠ.
 2. Dítě ze spádové oblasti před dítětem mimo spádovou oblast.
 3. Los

 Losování: Kvůli dosavadním hygienickým opatřením: losování provede ředitelka školy a za přítomnosti jednoho zástupce ze školské rady a jednoho zástupce z vedení školy.

Informace k zápisu do MŠ na šk. rok 2020/2021 a k povinnému předškolnímu vzdělávání:

Podle nového školského zákona s účinností od 1. 1. 2017 platí: “ od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5. roku věku, do zahájení povinné školní docházky, je předškolní vzdělávání povinné, není-li stanoveno jinak. V letošním roce toto platí pro děti, kterým bude 5 let před 1. 9. 2021.

1) Povinné předškolní vzdělávání v MŠ

– pravidelná denní docházka

– v pracovních dnech nepřetržitě 4 hodiny denně, v době školních prázdnin je dobrovolné

– podmínky pro omlouvání neúčasti a uvolňování dítěte stanoví školní řád

2) Jiný způsob povinného předškolního vzdělávání

– přípravná třída ZŠ, přípravný stupeň ZŠS, zahraniční škola, individuální vzdělávání

– povinnost zákonného zástupce oznámit do 31. 5. 2020 přijetí do jiného typu školy řediteli spádové MŠ

3) Individuální vzdělávání

– povinnost zákonného zástupce oznámit do 31. 5. 2020 individuální vzdělávání dítěte řediteli MŠ, kde je dítě přijato

– obsah oznámení: Jméno, RČ, místo trvalého pobytu, období, kdy bude dítě individuálně vzděláváno, důvody individuálního vzdělávání

– ředitel MŠ doporučí zákonnému zástupci oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno

– povinnost zákonného zástupce dostavit se k ověření úrovně vzdělávání

– termín ověření v průběhu listopadu a prosince určí ředitel