Povinně zveřejňované informace


Označení a uvozovací text Obsah položky
1. Název Základní škola a Mateřská škola Slapy
2. Důvod a způsob založení Škola je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, která vystupuje svým jménem a v právních vztazích nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucích.

Hlavní účel a předmět činnosti školy je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a příslušnými prováděcími právními předpisy.

Škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě Škol a školských zařízení ČR.

3. Organizační struktura Ředitelka školy -> vedoucí zaměstnanci -> ostatní zaměstnanci
základní škola, mateřská škola, školní družina, výdejna obědů

REDIZO: 600064751

IZO ZŠ: 107722551

IZO MŠ: 108035271

IZO ŠD: 114900205

IZO Výdejna: 163102601

4. Kontaktní spojení
4.1 Kontaktní poštovní adresa Základní škola a Mateřská škola Slapy

Slapy 34

391 76 Slapy

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Základní škola a Mateřská škola Slapy

Slapy 34

391 76 Slapy

4.3 Úřední hodiny Ředitelka školy: 

úterý    12.00 – 15.00

středa  13.00 – 15.00

čtvrtek 12.00 – 16.00

Po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě.

Zástupce ředitele:

pondělí    12.00 – 14.00

úterý        6.00 – 7.40

středa      6.00 – 7.40

Hospodářka školy: 

úterý     13.30 – 15.00

čtvrtek  10.45 – 12.00

4.4 Telefonní čísla Ředitelna, zástupce ředitele, hospodářka: 381 278 674, mob.: 771 150 817Ředitelka: 603 253 373

MŠ: 771 150 964

ŠD: 771 150 817, 604 515 090

4.5 Čísla faxu není
4.6 Adresa internetové stránky https://montessorislapy.cz
4.7 Adresa e-podatelny info@montessorislapy.cz

reditel@montessorislapy.cz

4.8 Další elektronické adresy Datová schránka: qxjmsfq
5. Případné platby lze poukázat Č. ú: 181774821/0300U plateb za ŠD a MŠ uvádějte v poznámce jméno a příjmení dítěte, žáka, ročník ZŠ

Většinu plateb lze uhradit i v hotovosti u hospodářky školy.

6. IČ 75001250
7. DIČ Nejsme plátci DPH.
8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů Řád školy; Provozní řád školy; Organizační řád školní jídelny; Plán práce na školní rok; Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání – Škola pracující s prvky pedagogiky M. Montessori, výroční zprávy, strategický plán školy – ve fyzické podobě v ředitelně školy.
8.2 Rozpočet Rozpočet: škola hospodaří s rozpočtem na provoz stanoveným zřizovatelem a na přímé výdaje spojené se vzděláváním ze státního rozpočtu prostřednictvím Krajského úřadu Jihočeského kraje.

Rozpočty jsou uváděny ve výročních zprávách školy.

https://montessorislapy.cz/dokumenty/

9. Žádosti o informace Podle zákona č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím.

Ústní podání v kanceláři školy s provedeným písemným zápisem o ústním podáním, písemně, elektronicky. Žádost lze formulovat volně a doručit osobně, prostřednictvím pošty na adresu sídla školy nebo elektronicky na adresu: zsmsslapy@gmail.com s uvedením údajů: identifikace žadatele, předmět žádosti, způsob vyzvednutí informace, datum a podpis.

10. Příjem žádostí a dalších podání Místo a způsob: ústní podání v úředních hodinách nebo po předchozí domluvě v kanceláři školy, telefonicky, písemně, elektronicky
11. Opravné prostředky V případě nesouhlasného stanoviska s rozhodnutím ředitelky školy, je možné požádat o opravný prostředek u Krajského úřadu jihočeského kraje prostřednictvím ředitelky školy. Poučení o formě a náležitostech opravného prostředku je vždy součástí každého rozhodnutí ředitelky školy
12. Formuláře Formuláře v tištěné podobě jsou k dispozici v ředitelně školy, některé jsou přílohou ke školnímu řádu.

Omlouvání žáka z výuky, ze ŠD, přihlášky do ŠD, přihlášky na kroužky ŠD, informovaný souhlas k PO a zpracováním IVP, žádosti o přijetí do MŠ, souhlasy se zpracováním osobních údajů, poučení o bezpečnosti pro exkurze, školní výlety, hospitační protokoly, evidenční list dítěte pro MŠ.

13. Popisy postupů -návody pro řešení životních situací https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/
14. Předpisy
14.1 Nejdůležitější používané předpisy Zákon 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) v platném znění

Zákon 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění

Zákon 500/2004 S. správní řád

Zákon 262/2006 S. zákoník práce v platném znění

Zákon 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění

Zákon 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění

Zákon 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění

www.msmt.cz

www.mfcr.cz

Zákon 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění

https://www.uoou.cz/

14.2 Vydané právní předpisy Školní řádhttps://montessorislapy.cz/dokumenty/

1. Organizace a řízení školy

2. Správa písemností

3. Dokumentace školy

4. Výchova a vzdělávání

5. Pracovní právo

6. Ekonomika a hospodaření s veřejnými prostředky

7. BOZP a PO

15. Úhrady za poskytování informací
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
16. Licenční smlouvy
16.1 Vzory licenčních smluv
16.2 Výhradní licence
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Ve fyzické podobě k dispozici v budově školy.https://montessorislapy.cz/dokumenty/
Označení a uvozovací text Obsah položky
1. Název Základní škola a Mateřská škola Slapy
2. Důvod a způsob založení Škola je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, která vystupuje svým jménem a v právních vztazích nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucích.Hlavní účel a předmět činnosti školy je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a příslušnými prováděcími právními předpisy.

Škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě Škol a školských zařízení ČR.

3. Organizační struktura Ředitelka školy -> vedoucí zaměstnanci -> ostatní zaměstnanci
základní škola, mateřská škola, školní družina, výdejna obědů

REDIZO: 600064751

IZO ZŠ: 107722551

IZO MŠ: 108035271

IZO ŠD: 114900205

IZO Výdejna: 163102601

4. Kontaktní spojení
4.1 Kontaktní poštovní adresa Základní škola a Mateřská škola Slapy

Slapy 34

391 76 Slapy

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Základní škola a Mateřská škola Slapy

Slapy 34

391 76 Slapy

4.3 Úřední hodiny Ředitelka školy: 

úterý    12.00 – 15.00

středa  13.00 – 15.00

čtvrtek 12.00 – 16.00

Po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě.

Zástupce ředitele:

pondělí    12.00 – 14.00

úterý        6.00 – 7.40

středa      6.00 – 7.40

Hospodářka školy: 

úterý     13.30 – 15.00

čtvrtek  10.45 – 12.00

4.4 Telefonní čísla Ředitelna, zástupce ředitele, hospodářka: 381 278 674, mob.: 771 150 817Ředitelka: 603 253 373

MŠ: 771 150 964

ŠD: 771 150 817, 604 515 090

4.5 Čísla faxu není
4.6 Adresa internetové stránky https://montessorislapy.cz
4.7 Adresa e-podatelny info@montessorislapy.cz

reditel@montessorislapy.cz

4.8 Další elektronické adresy Datová schránka: qxjmsfq
5. Případné platby lze poukázat Č. ú: 181774821/0300

U plateb za ŠD a MŠ uvádějte v poznámce jméno a příjmení dítěte, žáka, ročník ZŠ

Většinu plateb lze uhradit i v hotovosti u hospodářky školy.

6. IČ 75001250
7. DIČ Nejsme plátci DPH.
8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů Řád školy; Provozní řád školy; Organizační řád školní jídelny; Plán práce na školní rok; Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání – Škola pracující s prvky pedagogiky M. Montessori, výroční zprávy, strategický plán školy – ve fyzické podobě v ředitelně školy.
8.2 Rozpočet Rozpočet: škola hospodaří s rozpočtem na provoz stanoveným zřizovatelem a na přímé výdaje spojené se vzděláváním ze státního rozpočtu prostřednictvím Krajského úřadu Jihočeského kraje.

Rozpočty jsou uváděny ve výročních zprávách školy.

https://montessorislapy.cz/dokumenty/

9. Žádosti o informace Podle zákona č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím.

Ústní podání v kanceláři školy s provedeným písemným zápisem o ústním podáním, písemně, elektronicky. Žádost lze formulovat volně a doručit osobně, prostřednictvím pošty na adresu sídla školy nebo elektronicky na adresu: zsmsslapy@gmail.com s uvedením údajů: identifikace žadatele, předmět žádosti, způsob vyzvednutí informace, datum a podpis.

10. Příjem žádostí a dalších podání Místo a způsob: ústní podání v úředních hodinách nebo po předchozí domluvě v kanceláři školy, telefonicky, písemně, elektronicky
11. Opravné prostředky V případě nesouhlasného stanoviska s rozhodnutím ředitelky školy, je možné požádat o opravný prostředek u Krajského úřadu jihočeského kraje prostřednictvím ředitelky školy. Poučení o formě a náležitostech opravného prostředku je vždy součástí každého rozhodnutí ředitelky školy
12. Formuláře Formuláře v tištěné podobě jsou k dispozici v ředitelně školy, některé jsou přílohou ke školnímu řádu.

Omlouvání žáka z výuky, ze ŠD, příhlášky do ŠD, přihlášky na kroužky ŠD, informovaný souhlas k PO a zpracováním IVP, žádosti o přijetí do MŠ, souhlasy se zpracováním osobních údajů, poučení o bezpečnosti pro exkurze, školní výlety, hospitační protokoly, evidenční list dítěte pro MŠ.

13. Popisy postupů -návody pro řešení životních situací https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/
14. Předpisy
14.1 Nejdůležitější používané předpisy Zákon 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) v platném znění

Zákon 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění

Zákon 500/2004 S. správní řád

Zákon 262/2006 S. zákoník práce v platném znění

Zákon 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění

Zákon 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění

Zákon 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění

www.msmt.cz

www.mfcr.cz

Zákon 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění

https://www.uoou.cz/

14.2 Vydané právní předpisy Školní řád

https://montessorislapy.cz/dokumenty/

1. Organizace a řízení školy

2. Správa písemností

3. Dokumentace školy

4. Výchova a vzdělávání

5. Pracovní právo

6. Ekonomika a hospodaření s veřejnými prostředky

7. BOZP a PO

15. Úhrady za poskytování informací
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
16. Licenční smlouvy
16.1 Vzory licenčních smluv
16.2 Výhradní licence
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Ve fyzické podobě k dispozici v budově školy.

https://montessorislapy.cz/dokumenty/