Pro nové zájemce

Historie školy

Původ školy ve Slapech spadá asi do r. 1827. Do té doby byly dítky povinny chodit z osad Slapy, Dražičky, Lhotka, Libějice a Želečské Radimovice do školy v Malšicích. Vzdálenost těchto obcí a neschůdnost cest zvláště v zimě byly příčinou, že se pomýšlelo na zřízení vlastní školy ve Slapech, do které by chodily děti ze jmenovaných obcí.

Roku 1882 začalo vyučování v nové škole č. p. 34, kde se učí dodnes.

Během I. světové války

Během I. světové války byly ve školách pořádány finanční sbírky i sbírky ošacení. Válka, jak píše řídící učitel, snížila mravní a kulturní úroveň, nebyla uznávána práce učitele, lékaře apod., důležitější bylo uspokojení materiálních potřeb.

Historická fotografie školy za 1. světové války.
Po vyhlášení svobodné Československé republiky

Po vyhlášení svobodné Československé republiky přichází nové zákony. Je zakázána dětská práce před 12. rokem a u vyšších tříd nesmí překážet práce školní docházce. Je zrušen celibát učitelek. Zavádí se vyvařování polévek v domě p. Vavřince. V lednu 1929 uhodily kruté mrazy -40°C, které přerušily výuku od 16. 2. do konce února. V roce 1931 nechal školní rada upravit sklepní místnost na školní kuchyni, vařila v ní manželka pana řídícího polévku, kávu nebo mléko…

Za okupace

Za okupace muselo být odstraněno vše, co připomínalo prezidenta E. Beneše a co by vzbuzovalo dojem nepřátelství k německé říši. Zrušena byla řada učebnic, z čítanek vyloučeno mnoho článků, z knihovny vyřazeny knihy českých spisovatelů. Doba okupace je zapsána v samostatné kronice. Pamětní knihy, které připomínaly dřívější stav, byly zapečetěny a uloženy ve školním archívu.

Na konci II. světové války

Na konci II. světové války bylo nařízeno zákonem shromažďování školní mládeže jednou týdně k přidělování a odebírání domácích úkolů. Učitelé byli nuceni v této době vypomáhat v nevytopených místnostech při písemných pracích v různých úřadech a knihovnách. Na zdejší škole se vyučuje žactvo nejprve jedenkrát, později dvakrát týdně. Otop si děti opatřovaly samy. Takto se podařilo udržet styk dětí se školou a pokračovati v učivu. V březnu 1945 zde bylo ubytováno 61 uprchlíků. Pravidelná školní docházka začíná až po Velikonocích.

Aby byly napraveny křivdy spáchané na vzdělání našich školních dětí…jsou 4. 6. 1945 žáci 6. – 8. ročníků převedeny na měšťanské školy do Tábora. Od té doby je naše škola trojtřídní s pěti postupnými ročníky. Od školního roku 1945 – 46 navštěvuje školu 87 žáků a započíná se od 3. ročníku vyučovat politická výchova a ruština.

1951 vstupuje v platnost nový školní řád, který měl přispět k výchově nového občana socialistické společnosti. Ve škole jsou prováděny pravidelné lékařské a zubní prohlídky. Malování, natírání soklů a další práce prováděl nejčastěji sám ředitel školy o prázdninách.

V roce 1965 byl do tříd zaveden vodovod.

1971 je provedena generální oprava školy a zapojeno ústřední topení.

Ve školním roce 1985 – 86 byl zakoupen nový kotel ústředního topení.

Historická fotografie žáků školy před školou.

V kronikách není zaznamenáno období z let 1990 – 2005.

Nástup nových učitelek v roce 2005 významně podpořili rodiče tím, že jednu sobotu věnovali úklidu školy a především půdních prostor.

V roce 2009 je provedena rozsáhlá rekonstrukce půdních prostor pro novou třídu MŠ, výměna oken, celého topného systému, elektrického rozvodu a je nově vymalováno.

V roce 2014 má škola dvě třídy MŠ a tři třídy ZŠ. Cvičebna v přízemí byla změněna na třídu.