JSME STÁTNÍ ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRACUJÍCÍ S PRVKY PEDAGOGIKY M. MONTESSORI.

UPOZORŇUJEME: 

V úterý 22. 9. 2020 není kroužek florbalu.

Ve středu 23. 9. 2020 není kroužek lesní družiny.

24. 9. 2020 Beseda o dětské sexualitě aneb „Jak s dětmi mluvit o sexualitě“ – přednášející: Eva Nováková – lektorka prevence.

V BUDOVĚ ŠKOLY JE NUTNÉ MÍT ROUŠKU. TÝKÁ SE I ŽÁKŮ A ZAMĚSTNANCŮ PŘI POHYBU VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH UVNITŘ BUDOVY.

PROSÍME DOPROVOD DĚTÍ MŠ A ŽÁKŮ ZŠ, ABY OMEZIL POBYT V BUDOVĚ NA NEZBYTNOU DOBU.

„Takový je příští věk, jak jsou vychováváni příští jeho občané.“ (J. A. Komenský)

Aktuálně:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hledáme učitele/ku ZŠ pro občasný zástup do MŠ, ZŠ, ŠD.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Vážení rodiče,

Velice si vážíme Vaší pomoci s doplňováním vybavení školy, školky i zahrady v předchozích letech. Pokud byste měli zájem i nadále přispívat, budeme velmi rádi.

 Za peněžní dar Vám bude vystavena smlouva o sponzorském daru viz níže.

                                                                                      Děkujeme.

KE SPONZORSKÝM DARŮM:

Sponzorské dary budou použity na zajištění základní činnosti školy, např. nákup vybavení do tříd, tělocvičny, školního hřiště či družiny. Za sponzorském dary lze pořídit nábytek, výtvarné vybavení, učební pomůcky pro žáky školy. Dar sponzora nikdy nebude využit k hrazení osobních nákladů zaměstnanců (platy, odměny, atd.).

Aby škola mohla vystavit smlouvu o sponzorském daru, kterou můžete využít pro odečet s daní, musí být splněny tyto podmínky:

Zákon 586/1992Sb. o dani z příjmu stanovuje odlišné podmínky sponzoringu a odečtu daní pro fyzické osoby a jiné pro právnické subjekty (s.r.o., a.s., apod.)

Fyzické osoby

– hodnota daru minimálně 2% ze základu daně nebo alespoň 1.000 Kč

– maximálně 10% ze základu daně

Právnické osoby

– hodnota daru minimálně 2.000,- Kč

– maximálně 5% ze základu daně

– odpočet nemohou uplatnit subjekty, které nejsou založeny za účelem podnikání.

Jestliže se nacházíte v daňové skupině se sazbou 25% a odečítáte sponzorský dar 1.000 Kč, úspora na dani bude 250 Kč.

Jak je to s poskytnutím věcných darů?

Věcné dary škole věnovat lze, je však nutné se předem dohodnout na konkrétním předmětu a účelu, který bude tento dar plnit. Vybavení školy musí být schváleno atesty. Jestliže se rozhodnete darovat věc bez předchozí domluvy, Váš velkorysý skutek by se mohl minout účinkem. Pro školu je vždy praktičtější finanční dar. Pořízení věcí je jednodušší přenechat personálu školy, který má nejlepší přehled, jaké vybavení škola potřebuje.

Všechny účelové dary podléhají schválení zřizovatelem.

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE:

Označení a uvozovací text Obsah položky
1. Název Základní škola a Mateřská škola Slapy
2. Důvod a způsob založení Škola je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, která vystupuje svým jménem a v právních vztazích nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucích.

Hlavní účel a předmět činnosti školy je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a příslušnými prováděcími právními předpisy.

Škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě Škol a školských zařízení ČR.

3. Organizační struktura Ředitelka školy -> vedoucí zaměstnanci -> ostatní zaměstnanci
základní škola, mateřská škola, školní družina, výdejna obědů

REDIZO: 600064751

IZO ZŠ: 107722551

IZO MŠ: 108035271

IZO ŠD: 114900205

IZO Výdejna: 163102601

4. Kontaktní spojení
4.1 Kontaktní poštovní adresa Základní škola a Mateřská škola Slapy

Slapy 34

391 76 Slapy

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Základní škola a Mateřská škola Slapy

Slapy 34

391 76 Slapy

4.3 Úřední hodiny Ředitelka školy: čtvrtek: 12,00 – 14,00 a dále po telefonické domluvě

Hospodářka školy: čtvrtek: 9,45 – 10,45 | 11,40 – 15,00

pátek: 12,30 – 13,30

4.4 Telefonní čísla Ředitelna, hospodářka: 381278674

MŠ: 380 421 370

Vedoucí ŠD: 604 515 090

4.5 Čísla faxu není
4.6 Adresa internetové stránky http://www.montessorislapy.cz
4.7 Adresa e-podatelny zsmsslapy@gmail.com
4.8 Další elektronické adresy Datová schránka: qxjmsfq

info@montessorislapy.cz   e-mailová adresa z webových stránek, všechny zprávy jsou z ní automaticky přeposílány na hlavní e-mail školy: zsmsslapy@gmail.com

5. Případné platby lze poukázat Č. ú: 181774821/0300

U plateb za ŠD a MŠ uvádějte v poznámce jméno a příjmení dítěte, žáka, ročník ZŠ

Většinu plateb lze uhradit i v hotovosti u hospodářky školy.

6. IČ 75001250
7. DIČ Nejsme plátci DPH.
8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů Řád školy; Provozní řád školy; Organizační řád školní jídelny; Plán práce na školní rok; Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání – Škola pracující s prvky pedagogiky M. Montessori, výroční zprávy, strategický plán školy – ve fyzické podobě v ředitelně školy.
8.2 Rozpočet Rozpočet: škola hospodaří s rozpočtem na provoz stanoveným zřizovatelem a na přímé výdaje spojené se vzděláváním ze státního rozpočtu prostřednictvím Krajského úřadu Jihočeského kraje.

Rozpočty jsou uváděny ve výročních zprávách školy.

http://montessorislapy.cz/dokumenty/

9. Žádosti o informace Podle zákona č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím.

Ústní podání v kanceláři školy s provedeným písemným zápisem o ústním podáním, písemně, elektronicky. Žádost lze formulovat volně a doručit osobně, prostřednictvím pošty na adresu sídla školy nebo elektronicky na adresu: zsmsslapy@gmail.com s uvedením údajů: identifikace žadatele, předmět žádosti, způsob vyzvednutí informace, datum a podpis.

10. Příjem žádostí a dalších podání Místo a způsob: ústní podání v úředních hodinách nebo po předchozí domluvě v kanceláři školy, telefonicky, písemně, elektronicky
11. Opravné prostředky V případě nesouhlasného stanoviska s rozhodnutím ředitelky školy, je možné požádat o opravný prostředek u Krajského úřadu jihočeského kraje prostřednictvím ředitelky školy. Poučení o formě a náležitostech opravného prostředku je vždy součástí každého rozhodnutí ředitelky školy
12. Formuláře Formuláře v tištěné podobě jsou k dispozici v ředitelně školy, některé jsou přílohou ke školnímu řádu.

Omlouvání žáka z výuky, ze ŠD, příhlášky do ŠD, přihlášky na kroužky ŠD, informovaný souhlas k PO a zpracováním IVP, žádosti o přijetí do MŠ, souhlasy se zpracováním osobních údajů, poučení o bezpečnosti pro exkurze, školní výlety, hospitační protokoly, evidenční list dítěte pro MŠ.

13. Popisy postupů -návody pro řešení životních situací https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/
14. Předpisy
14.1 Nejdůležitější používané předpisy Zákon 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) v platném znění

Zákon 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění

Zákon 500/2004 S. správní řád

Zákon 262/2006 S. zákoník práce v platném znění

Zákon 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění

Zákon 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění

Zákon 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění

www.msmt.cz

www.mfcr.cz

Zákon 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění

https://www.uoou.cz/

14.2 Vydané právní předpisy Školní řád

http://montessorislapy.cz/dokumenty/

1. Organizace a řízení školy

2. Správa písemností

3. Dokumentace školy

4. Výchova a vzdělávání

5. Pracovní právo

6. Ekonomika a hospodaření s veřejnými prostředky

7. BOZP a PO

15. Úhrady za poskytování informací
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
16. Licenční smlouvy
16.1 Vzory licenčních smluv
16.2 Výhradní licence
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Ve fyzické podobě k dispozici v budově školy.

http://montessorislapy.cz/dokumenty/