------------------------------LOGO3.jpg----------------------------------

Myslím si, že vzdělání by mělo být rozděleno na dvě části – na intelektuální a praktické. Od samého počátku by dítě nemělo chodit do školy jen proto, aby se naučilo číst, psát a počítat, ale také proto, aby se naučilo něco tvořit – nějaké řemeslo či dovednost. Polovina času by měla být věnována jeho intelektuálnímu bádání a druhá polovina tomu, co je v životě nezbytné. To by udržovalo rovnováhu.

Osho, Rozum – Štěstí, jež pramení z nitra

Vítáme Vás na stránkách naší školy


UPOZORNĚNÍ

Vážení rodiče, v době nemoci p. ředitelky se obracejte na třídní učitele a v záležitostech týkající se vedení školy na p. uč. Kramarovičovou.

Děkujeme za pochopení.


ROZVRH HODIN PRO ŠK.ROK 2016/2017 NAJDETE V ODKAZU ZÁKLADNÍ ŠKOLA.


O NÁS

historie_skoly­.pdf

Jsme malá škola rodinného typu, využívající kombinaci klasického vyučování s alternativním pedagogickým směrem Montessori. Tento systém nám umožňuje kvalitní individuální péči žákům nadaným i těm slabším a jejich hodnotné začlenění do školního kolektivu.

V jedné budově je mateřská škola i základní škola. Náš systém umožňuje plynulou návaznost základní školy na školu mateřskou.

Zaměření školy

Jsme státní zařízení s kvalitně proškolenými pedagogickými pracovníky. Typ malotřídní školy je ideální pro realizaci Montessori systému. Do školní práce jsou zapojeni i předškoláci. Doba, kterou u nás dítě stráví, včetně docházky do MŠ, je 8 let. To nám umožňuje dlouhodobé působení na rozvoj osobnosti dítěte.

K hodnocení využíváme – sebehodnocení, slovní hodnocení a klasifikaci.

Škola plní osnovy jednotlivých ročníků podle školního vzdělávacího programu svým obsahem odpovídající osnovám programu „Základní škola“ a tyto osnovy kombinuje s alternativním systémem Montessori. Žáci bez problémů pokračují na dalším stupni ZŠ. Používáme názorné pomůcky a postupy podle Montessori pedagogiky již od MŠ. Na tyto metody práce navazujeme v ZŠ. Názornost pomůcek umožňuje dětem pochopení a tedy trvalejší osvojení učiva.

Na škole vyučujeme matematiku metodou prof. Hejného.

Hejného metoda je založena na respektování 12 klíčových principů, které skládá do uceleného konceptu tak, aby dítě objevovalo matematiku samo a s radostí. Vychází ze 40 let experimentů a prakticky využívá historické poznatky, které se v dějinách matematiky objevují od starověkého Egypta až do dnešních dnů. Vede k pochopení souvislostí okolo nás a k rozvoji logického myšlení.

12 klíčových principů:

Budování schéma – dítě ví i to, co jsme ho neučili.

Práce v prostředích – učíme se opakovanou návštěvou.

Prolínání témat – matematické zákonitosti neizolujeme.

Rozvoj osobnosti – podporujeme samostatné uvažování dětí.

Skutečná motivace – když „nevím“ a „chci vědět“.

Reálné zkušenosti – stavíme na vlastních zážitcích dítěte.

Radost z matematiky – výrazně pomáhá při další výuce.

Vlastní poznatek – má větší váhu než ten převzatý.

Role učitele – průvodce a moderátor diskusí.

Práce s chybou – předcházíme u dětí zbytečnému strachu.

Přiměřené výzvy – pro každé dítě zvlášť podle jeho úrovně.

Podpora spolupráce – poznatky se rodí díky diskusi.

Další informace o této metodě viz odkaz:

matematika prof. Hejného

Používáme také prvky KRITICKÉHO MYŠLENÍ

= nezávislé myšlení.

Každá osoba si vytváří své vlastní názory, hodnoty a přesvědčení. Nikdo nemůže kriticky myslet za vás. Kritické myšlení je taková práce, kterou můžete vykonávat jedině sami pro sebe. Proto je nevyhnutelnou podmínkou kritického myšlení vztah individuálního vlastnictví k myšlenkám. Studenti a žáci tudíž musejí pociťovat svobodu myslet za sebe samé, rozhodovat o složitých otázkách, které se jich týkají. Kritické myšlení nemusí být nutně originální, protože člověk může přijmout myšlenku nebo přesvědčení od druhé osoby a přitom je pořád vnímat jako své vlastní. Je ovšem naprosto podstatné, že každý se rozhoduje za sebe, myslí za sebe. Nezávislost myšlení je tedy první a možná nejdůležitější vlastností kritického myšlení.

Získání informace je východiskem, a nikoli cílem kritického myšlení. Studenti potřebují o věci vědět docela hodně ještě dřív, než začnou získávat o věc zájem a než začnou o příslušném tématu myslet sami za sebe. Někdy se říká ”Nemůžeš přemýšlet s prázdnou hlavou.” Abychom mohli vést složité úvahy, potřebujeme docela hodně ”surovin”, faktů, nápadů, textů, teorií či hypotéz, dat, pojmů. Kritické myšlení se chápe tradičního učení a činí ho osobním, smysluplným, užitečným a také trvalým.

Kritické myšlení začíná otázkami a problémy, které se mají řešit. Lidské bytosti mají jako svou základní životní orientaci zvídavost vůči okolnímu světu. Vidíme-li něco nového, chceme se o tom dozvědět víc. Dozvíme se o zajímavém místě, a chceme tam jít. Skutečné učení se na každé úrovni vyznačuje snahou řešit problémy a odpovídat na otázky, které povstávají z žákova vlastního zájmu a z jeho potřeb. 

Kritické myšlení se pídí po rozumných argumentech. Kritičtí myslitelé si vytvářejí vlastní řešení problémů a snášejí pro tato řešení dobré argumenty a přesvědčivé důvody. Vědí, že existuje více než jedno řešení, a proto usilují, aby prokázali, jakou logičností a praktičností vyniká to jejich řešení.

Kritické myšlení je myšlením ve společnosti. Myšlenky jsou ověřovány a zdokonalovány tím, jak se o ně dělíme s ostatními. Filozofka Hanna Arendtová říká: ”K dosažení výtečnosti je vždycky potřeba přítomnosti druhých lidí.” Když diskutujeme, čteme, debatujeme, nesouhlasíme a také si užíváme předávání a přijímání myšlenek, zapojujeme se do procesu, který prohlubuje a propracovává naše vlastní postoje a názory. Učitelé kritického myšlení proto využívají mnoha výukových strategií, kterými podněcují dialog a diskusi, také práci ve skupinách, debaty a vůbec rozmanité způsoby zveřejňování psaných prací studentů.

Mezi metody, které při vyučování nejvíce využíváme, patří: Čtenářská dílna, třífázový model vyučování a učení se EUR (evokace, uvědomění si významu, reflexe), pětilístek…

Využíváme i MYŠLENKOVÝCH MAP

(někdy také mentální mapy) – učí naše děti přemýšlet

Myšlenkové mapy jsou oficiálním vynálezem Tonyho Buzana. Jsou nepostradatelným pomocníkem všech kreativních lidí, jelikož dokáží velmi přehledně zachytit myšlenkové toky, plánování různých projektů (včetně struktury příběhů) a dlouhodobých i krátkodobých úkolů. Jsou grafickým uspořádáním klíčových slov, doplněných obrázky vyznačující vzájemné vztahy a souvislosti. Mohou být využívány například k učení, plánování nebo řešení problémů.

DSCN1722.jpg DSCN1763.jpg DSCN1770.jpg DSCN1810.jpg