4. a 5. ročník

Třídní učitel: Mgr. Soňa Růžičková

Asistent pedagoga:  Ing. Tereza Míková

Učivo:

ČESKÝ JAZYK: 4. + 5. ročník – základní skladební dvojice, podmět, přísudek, shoda přísudku s podmětem, zájmena. 5. ročník – psaní n/nn u přídavných jmen, skloňování zájmen.

MATEMATIKA:  všichni – celá malá násobilka, písemné násobení, písemné dělení jednociferným číslem, začínáme se zlomky. 5. ročník dvojciferným číslem a trojciferným číslem, slovní úlohy, rovnice s x, desetinná čísla.

ANGLICKÝ JAZYK: 4. ročník – postupujeme podle témat v učebnici. Důraz na správné psaní slovíček je kladen pouze na ta, která jsou v každé lekci v šedivém poli. Slovní zásobu rozšiřujeme i o mnohá další z časopisu, kopií atd., ale tam jde jen o porozumění poslechem. Nově používáme všechna zájmena osobní (já, ty, on, ona, to, my, oni) ve spojení se slovesem být „to be“ – v kladu, záporu a otázce. Dále sloveso umět, moci – can v kladných větách, otázce a záporu. Pak přejdeme k přítomnému času prostému – Mám rád, nemám rád. ( I like, I don’t like)…

5. ročník – pozornost soustředíme hlavně na porozumění a mluvení. Správnost psaní prověřujeme u slovíček z učebnice v šedivém poli a slovníčku z loňského roku, která postupně opakujeme se 4. třídou. Z gramatiky jsme zopakovali sloveso být, umět, zájmena, předložky… V časech se věnujeme přítomnému času prostému (kladu, otázce a záporu) a příležitostně používáme přítomný čas průběhový.Seznamovat se budeme s minulým časem slovesa být. Časopis používáme pro zpestření a hlavně pro pasivní rozšíření slovní zásoby.

VLASTIVĚDA: 4. ročník – naše vlast – vláda, zákony, geografie – pohoří, vodstvo – slepé mapy. 5. ročník – Evropa – geografie – pohoří, vodstvo, státy a hlavní města.

PŘÍRODOVĚDA: 4. ročník – člověk – jednotlivé orgánové soustavy – kosterní, svalová, nervová, oběhová, dýchací, trávicí, vylučovací, smyslová…. 5. ročník –  elektrárny, první pomoc při zásahu el. proudem, člověk – opakování – orgánové soustavy, hygiena, bakterie a viry.

Budeme se v těchto předmětech více věnovat projektové výuce, skupinové práci, práci s textem, porozumění čtenému textu, vyhledávání podstatných informací.

INFORMATIKA: všichni – základy programování, vývojový diagram.