Základní škola

V naší škole nezvoní.

Tělesná výchova – probíhá v teplejších měsících venku, v chladnějších v pronajatých tělocvičnách.

1. a 2. ročník na VOŠ Tábor v pátek od 8,26 do 10,40 hod. Čas je včetně dopravy.

3.až 5. ročník na ZŠ Malšice v pondělí od 10.45 do 13.20. Čas je včetně dopravy.

Jaké metody ve škole využíváme?

K hodnocení využíváme
  • sebehodnocení, slovní hodnocení.

Škola plní osnovy jednotlivých ročníků podle školního vzdělávacího programu svým obsahem odpovídající osnovám programu „Základní škola“ a tyto osnovy kombinuje s alternativním systémem Montessori. Žáci bez problémů pokračují na dalším stupni ZŠ. Používáme názorné pomůcky a postupy podle Montessori pedagogiky již od MŠ. Na tyto metody práce navazujeme v ZŠ. Názornost pomůcek umožňuje dětem pochopení a tedy trvalejší osvojení učiva.

Montessori pedagogika

Vzdělávací program vyvinutý Marií Montessori vychází z poznání a respektování dítěte a jeho potřeb. Klíčovým pojmem metody je tzv. „připravené prostředí”, ve kterém si děti samostatně vybírají ze škály přitažlivých Montessori pomůcek a materiálů. Učitel je zejména v roli rádce. Pomůcka umožňuje samostatnou kontrolu chyb. Dítě samo vnímá chybu a hledá další možnost na cestě k poznání. Soutěžení je u nás nahrazeno spoluprací.

Na škole vyučujeme matematiku metodou prof. Hejného

Hejného metoda je založena na respektování 12 klíčových principů, které skládá do uceleného konceptu tak, aby dítě objevovalo matematiku samo a s radostí. Vychází ze 40 let experimentů a prakticky využívá historické poznatky, které se v dějinách matematiky objevují od starověkého Egypta až do dnešních dnů. Vede k pochopení souvislostí okolo nás a k rozvoji logického myšlení.

Pracujeme také metodou kritického myšlení

Každá osoba si vytváří své vlastní názory, hodnoty a přesvědčení. Nikdo nemůže kriticky myslet za vás. Kritické myšlení je taková práce, kterou můžete vykonávat jedině sami pro sebe. Proto je nevyhnutelnou podmínkou kritického myšlení vztah individuálního vlastnictví k myšlenkám. Nezávislost myšlení je tedy první a možná nejdůležitější vlastností kritického myšlení. Získání informace je východiskem, a nikoli cílem kritického myšlení. Žáci potřebují o věci vědět docela hodně ještě dřív, než začnou získávat o věc zájem a než začnou o příslušném tématu myslet sami za sebe. ”Nemůžeš přemýšlet s prázdnou hlavou.” Potřebujeme fakta, nápady, texty, teorie či hypotézy, data a pojmy. Kritické myšlení se chápe tradičního učení a činí ho osobním, smysluplným, užitečným a také trvalým. Kritičtí myslitelé si vytvářejí vlastní řešení problémů a snášejí pro tato řešení dobré argumenty a přesvědčivé důvody. Vědí, že existuje více než jedno řešení, a proto usilují, aby prokázali, jakou logičností a praktičností vyniká to jejich řešení.

Pravidla pro používání mobilních telefonů a internetu ve škole.

Vzhledem k tomu, že jsou děti často dojíždějící, mohou mít mobilní telefon ve škole. Je zakázáno používat telefon při vyučování. Žák musí mít mobilní telefon u sebe, nesmí ho nechávat bez dozoru (v šatně, volně na lavici). Při opakovaném nerespektování těchto pravidel, nemůže žák mobilní telefon do školy nosit (bude dojednáno se zákonnými zástupci). Pokud žáci v hodinách či družině mohou užívat internet, nesmějí navštěvovat pro děti nevhodné stránky a hrát hry, ve kterých se objevuje násilí a zbraně. Při opakovaném porušení těchto pravidel, bude přistoupeno k dalším výchovným opatřením, až s možností zákazu vstupovat na internet.