Přijímací řízení

Zápis do MŠ pro školní rok 2019/2020 bud 3. 5. 2019 od 14 – 16 hodin v budově školy.

Do Mateřské školy Slapy pro školní rok 2018/2019 budou děti přijímány na základě vyhodnocení souboru kritérií sestavených ředitelkou školy, podle nichž bude stanoveno pořadí žadatelů.

Kritéria pro přijetí do Mateřské školy ve Slapech u Tábora s výchovně vzdělávacím programem s prvky Montessori pedagogiky:

Změny zákona – dvouleté děti se přijímají pouze, pokud má škola volnou kapacitu.

1. Trvalý pobyt dítěte v obci a ve spádové oblasti (tj. Hnojná Lhotka), ve které mateřská škola sídlí.

Podle § 34 odst. 4 školského zákona je obec povinna zajistit zařazení dítěte do jiné MŠ, pokud nelze dítě ve věku odpovídajícímu poslednímu roku před zahájením povinné školní docházky přijmout z kapacitních důvodů.

2. Dosažení věku dítěte 6 let v období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku

Podle § 34 odst. 4 školského zákona se k předškolnímu vzdělávání přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odloženou školní docházkou.

3. Dosažení věku dítěte 3 let.

4. V případě, že se v daném kritériu objeví více uchazečů stejného data narození, než-li lze přijmout, výběr dětí bude stanoven formu losování.

Registrace k zápisu pro ZŠ školní rok 2019/2020 

Po vyplnění přihlášky k zápisu do Základní školy Slapy odešlete e-mail na adresu: info@montessorislapy.cz. Obratem vám zašleme čas zápisu, na který se dostavíte. Žádost Vám bude při samotném zápisu předložena ke kontrole a podpisu. Slouží ke zjednodušení administrativního zpracování a eliminaci případných nejasností vzniklých špatně čitelným písmem při ručním vyplňování žádosti. Přihláška k zápisu bude ke stažení od 25. 3. 2019 na http://montessorislapy.cz/prijimaci-rizeni/

Vyplnění žádosti slouží pouze k optimalizaci průběhu zápisu. Její vyplnění nebo nevyplnění nemá žádný vliv na přijetí nebo nepřijetí dítěte, zároveň pořadí doručení vyplněné žádosti není rozhodující v otázce přijímání dětí k základnímu vzdělávání.

Předem děkujeme za vyplnění žádosti. Ušetří Váš čas v průběhu samotného zápisu. Pokud žádost nevyplníte, obdržíte prázdný formulář přihlášky k vyplnění při zápisu.

Termín zápisu: 3. 4. 2019 od 13.00 do 17.00 hodin

Podle nové legislativní úpravy se děti, které byly přijaty k základnímu vzdělávání v minulém školním roce, a byl jim udělen odklad školní docházky, musí k zápisu dostavit znovu.

Co s sebou k zápisu:

  •  občanský průkaz nebo jiný doklad prokazující trvalý pobyt dítěte
  •  rodný list dítěte

Uvažujete o odkladu školní docházky?

Legislativní rámec: §37, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)

Postup při odkladu školní docházky:

Je nutné dostavit se k zápisu, přinést vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a vyzvednout žádost o odklad školní docházky (k dispozici u zápisu).

  •  Vyplněnou žádost o odklad školní docházky odevzdat vedení školy v co nejkratší době, nejdéle do 30. 4. 2019. Součásti žádosti o odklad školní docházky jsou dvě odborná posouzení, tj. posouzení oprávněnosti odkladu školní docházky příslušným školským poradenským zařízením a odborným lékařem nebo příslušným školským poradenským zařízením a klinickým psychologem.
  • Ředitelka školy po posouzení žádosti vydá rozhodnutí o odkladu školní docházky.

Kritéria pro přijetí do Základní školy ve Slapech u Tábora s výchovně vzdělávacím programem s prvky Montessori pedagogiky:

  •  1. Trvalý pobyt dítěte v obci a ve spádové oblasti (tj. Hnojná Lhotka), ve které základní škola sídlí.
  •  2. Docházka do Mateřské školy Slapy.
  •  3. Los.