Historie

Původ školy ve Slapech spadá asi do r. 1827. Do té doby byly dítky povinny chodit z osad Slapy, Dražičky, Lhotka, Libějice a Želečské Radimovice do školy v Malšicích. Vzdálenost těchto obcí a neschůdnost cest zvláště v zimě byly příčinou, že se pomýšlelo na zřízení vlastní školy ve Slapech, do které by chodily děti ze jmenovaných obcí.

Po vyjednání se zástupci obcí a pronajmutí světnice od domkáře Šedivého ve Slapech č. p. 23, nastoupil sem i první učitel p. Hrdina z Malšic. V roce 1878 byly přiškoleny do Slap i Větrovy.

V r. 1830 byla vystavěna škola č. p. 33. Na východní straně s třídou, k západní pak s bytem učitele. 1879 z jedné místnosti bytu učitele vytvořili druhou třídu školy.

V 1. třídě se učilo 135 dětí, ve druhé 69. Učitel měl povinnost zvonit ráno, v poledne a večer ve zvoničce věžičky školy. Dne 15. 5. 1880 byl položen základní kámen k nynější školní budově. Stará škola se stala majetkem velkostatkáře Fr. Vodňanského z Dražiček. Roku 1882 začalo vyučování v nové škole č. p. 34, kde se učí dodnes.

Roku 1916 bylo v pedagogické radě pohovořeno o důležitosti zvýšit kázeň a sebeobsluhu, naučit žáka učit se a vytvořit u něho potřebu pracovat. Na škole je v té době třídním učitelem Fr. Veger, další dva učitelé a pí učitelka Pikharová. Počet dětí je 194. V roce 1917 je vyučování rozšířeno do 3 tříd pro 202 žáků.

Během I. světové války

byly ve školách pořádány finanční sbírky i sbírky ošacení. Válka, jak píše řídící učitel, snížila mravní a kulturní úroveň, nebyla uznávána práce učitele, lékaře apod., důležitější bylo ukojení materiálních potřeb.

Po vyhlášení svobodné Československé republiky

přichází nové zákony. Je zakázána dětská práce před 12. rokem a u vyšších tříd nesmí překážet práce školní docházce. Je zrušen celibát učitelek. Zavádí se vyvařování polévek v domě p. Vavřince. V lednu 1929 uhodily kruté mrazy – 40°C, které přerušily výuku od 16. 2. do konce února. V roce 1931 nechal školní rada upravit sklepní místnost na školní kuchyni, vařila v ní manželka pana řídícího polévku, kávu nebo mléko…

Za okupace

muselo být odstraněno vše, co připomínalo prezidenta E. Beneše a co by vzbuzovalo dojem nepřátelství k německé říši. Zrušena byla řada učebnic, z čítanek vyloučeno mnoho článků, z knihovny vyřazeny knihy českých spisovatelů. Doba okupace je zapsána v samostatné kronice. Pamětní knihy, které připomínaly dřívější stav, byly zapečetěny a uloženy ve školním archívu.

Na konci II. světové války

bylo nařízeno zákonem shromažďování školní mládeže jednou týdně k přidělování a odebírání domácích úkolů. Učitelé byli nuceni v této době vypomáhat v nevytopených místnostech při písemných pracích v různých úřadech a knihovnách. Na zdejší škole se vyučuje žactvo nejprve jedenkrát, později dvakrát týdně. Otop si děti opatřovaly samy. Takto se podařilo udržet styk dětí se školou a pokračovati v učivu. V březnu 1945 zde bylo ubytováno 61 uprchlíků. Pravidelná školní docházka začíná až po Velikonocích.

Aby byly napraveny křivdy spáchané na vzdělání našich školních dětí…jsou 4. 6. 1945 žáci 6. – 8. ročníků převedeny na měšťanské školy do Tábora. Od té doby je naše škola trojtřídní s pěti postupnými ročníky. Od školního roku 1945 – 46 navštěvuje školu 87 žáků a započíná se od 3. ročníku vyučovat politická výchova a ruština.

1951 vstupuje v platnost nový školní řád, který měl přispět k výchově nového občana socialistické společnosti. Ve škole jsou prováděny pravidelné lékařské a zubní prohlídky. Malování, natírání soklů a další práce prováděl nejčastěji sám ředitel školy o prázdninách.

V roce 1965 byl do tříd zaveden vodovod.

1971 je provedena generální oprava školy a zapojeno ústřední topení.

Ve školním roce 1985 – 86 byl zakoupen nový kotel ústředního topení.

V kronikách není zaznamenáno období z let 1990 – 2005.

Nástup nových učitelek v roce 2005 významně podpořili rodiče tím, že jednu sobotu věnovali úklidu školy a především půdních prostor.

V roce 2009 je provedena rozsáhlá rekonstrukce půdních prostor pro novou třídu MŠ, výměna oken, celého topného systému, elektrického rozvodu a je nově vymalováno.

V roce 2014 má škola dvě třídy MŠ a tři třídy ZŠ. Cvičebna v přízemí byla změněna na třídu.