O nás

Co o nás možná nevíte:

 • jsme státní škola a školka

V čem jsme jiní:

 • ZŠ Slapy působí jako první alternativní škola a školka v Jihočeském kraji s prvky Montessori pedagogiky od roku 2005
 • škola rodinného typu, kapacita základní školy je 50 žáků a mateřské školy 40
 • v našem systému může dítě pracovat 8 – 9 let (MŠ + ZŠ – 1. – 5. ročník)
 • třídy jsou podle Montessori principu věkově smíšené
 • dítě, vědomo si svých schopností a zájmů pak v 11 letech volí – sportovní třídu, gymnázium, jazykové  a jiné třídy
 • důležitou částí práce žáků na vlastních dovednostech je sebehodnocení – pojmenovat, co se povedlo, stanovit si další cíle
 • pracujeme s Montessori pomůckami, používáme metody Kritického myšlení, Genetické metody učení čtení, Kooperativní učení, Učení pravou hemisférou, Projektové učení, Respektovat a být respektován, Myšlenkové mapy, Lesní pedagogiku a  Hejného matematiku
 • záleží nám na tom, aby děti zažívaly nestresující, přátelské a motivující prostředí, které podporuje rozvoj jejich vrozených schopností, dovedností a nadání
 • cílem učitelů a učitelek je smysluplné a obohacující vyučování, proto na sobě stále pracujeme, dále se vzděláváme a učíme se také od svých žáků
 • žáci mohou podle možností postupovat vlastním tempem, podle plánu, na jehož tvorbě se podílejí, a kde se učí plánovat svou práci a odhadnout své síly – tuto dovednost pokládáme pro život za velmi důležitou

 

Ve škole:

 • žáci jsou hodnoceni slovně
 • do výuky zařazujeme projektové cykly
 • pravidelně chodíme do přírody
 • velkou váhu přikládáme komunikaci s rodiči, usilujeme o to, aby byla věcná, smysluplná a aby vedla k cíli, jímž je kvalitní vzdělání dítěte
 • angličtina pro 1. a 2. ročník
 • široká nabídka kroužků – lesní den, individuální hra na flétnu a kytaru, taneční kroužek, keramika, tvořivá dílna, florbal
K hodnocení využíváme
 • sebehodnocení, slovní hodnocení a klasifikaci.

Škola plní osnovy jednotlivých ročníků podle školního vzdělávacího programu svým obsahem odpovídající osnovám programu „Základní škola“ a tyto osnovy kombinuje s alternativním systémem Montessori. Žáci bez problémů pokračují na dalším stupni ZŠ. Používáme názorné pomůcky a postupy podle Montessori pedagogiky již od MŠ. Na tyto metody práce navazujeme v ZŠ. Názornost pomůcek umožňuje dětem pochopení a tedy trvalejší osvojení učiva.

Montessori pedagogika

Vzdělávací program vyvinutý Marií Montessori vychází z poznání a respektování dítěte a jeho potřeb. Klíčovým pojmem metody je tzv. „připravené prostředí”, ve kterém si děti samostatně vybírají ze škály přitažlivých Montessori pomůcek a materiálů. Učitel je zejména v roli rádce. Pomůcka umožňuje samostatnou kontrolu chyb. Dítě samo vnímá chybu a hledá další možnost na cestě k poznání. Soutěžení je u nás nahrazeno spoluprací.

Na škole vyučujeme matematiku metodou prof. Hejného

Hejného metoda je založena na respektování 12 klíčových principů, které skládá do uceleného konceptu tak, aby dítě objevovalo matematiku samo a s radostí. Vychází ze 40 let experimentů a prakticky využívá historické poznatky, které se v dějinách matematiky objevují od starověkého Egypta až do dnešních dnů. Vede k pochopení souvislostí okolo nás a k rozvoji logického myšlení.

Pracujeme také metodou kritického myšlení

Každá osoba si vytváří své vlastní názory, hodnoty a přesvědčení. Nikdo nemůže kriticky myslet za vás. Kritické myšlení je taková práce, kterou můžete vykonávat jedině sami pro sebe. Proto je nevyhnutelnou podmínkou kritického myšlení vztah individuálního vlastnictví k myšlenkám. Nezávislost myšlení je tedy první a možná nejdůležitější vlastností kritického myšlení. Získání informace je východiskem, a nikoli cílem kritického myšlení. Žáci potřebují o věci vědět docela hodně ještě dřív, než začnou získávat o věc zájem a než začnou o příslušném tématu myslet sami za sebe. ”Nemůžeš přemýšlet s prázdnou hlavou.” Potřebujeme fakta, nápady, texty, teorie či hypotézy, data a pojmy. Kritické myšlení se chápe tradičního učení a činí ho osobním, smysluplným, užitečným a také trvalým. Kritičtí myslitelé si vytvářejí vlastní řešení problémů a snášejí pro tato řešení dobré argumenty a přesvědčivé důvody. Vědí, že existuje více než jedno řešení, a proto usilují, aby prokázali, jakou logičností a praktičností vyniká to jejich řešení.