Mateřská škola - zápis

Rozhodnutí o přijetí: ZÁPISMŠ2018

Kritéria pro přijetí: kritéria_MŠ_Slapy

Zápisový list: zápis MŠ

 Zápis dětí do MŠ

3. 5. 2019 od 14 – 16 hodin.

Základní škola a mateřská škola Slapy má stanovenou kapacitu 39 dětí ve dvou třídách. Děti jsou přijímány na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte do výše kapacity školy.

Kritéria pro přijímání dětí jsou zveřejněna na webových stránkách školy a v 1. patře na nástěnce v budově školy.

Při podání písemné žádosti bude každému účastníkovi přiděleno registrační číslo. Všechny podané žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání budou ředitelkou školy posouzeny dle níže uvedených kritérií a výsledně zpracovány do pořadníku. Rodiče budou o výsledku správního řízení vyrozuměni listinou, která bude umístěna v 1. patře na nástěnce v budově školy nebo na internetových stránkách školy (www.montessorislapy.cz ).

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné formě doručeno, rodiče mohou o jeho vydání požádat.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

Kritéria pro přijetí do Mateřské školy ve Slapech u Tábora s výchovně vzdělávacím programem s prvky Montessori pedagogiky:

Změny zákona – dvouleté děti se přijímají pouze, pokud má škola volnou kapacitu.

1. Trvalý pobyt dítěte v obci a ve spádové oblasti (tj. Hnojná Lhotka), ve které mateřská škola sídlí.

Podle § 34 odst. 4 školského zákona je obec povinna zajistit zařazení dítěte do jiné MŠ, pokud nelze dítě ve věku odpovídajícímu poslednímu roku před zahájením povinné školní docházky přijmout z kapacitních důvodů.

2. Dosažení věku dítěte 6 let v období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku

Podle § 34 odst. 4 školského zákona se k předškolnímu vzdělávání přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odloženou školní docházkou.

3. Dosažení věku dítěte 3 let.

4. V případě, že se v daném kritériu objeví více uchazečů stejného data narození, než-li lze přijmout, výběr dětí bude stanoven formu losování.